Etikett: hällefors

Protestbrev delades ut till alla invånare i Bredsjö i Hällefors idag

I morse delades ett brev ut till alla invånare i Bredsjö i Hällefors kommun. Brevet lyder som följer:


Girigheten och brandskyddet.

Bredsjögården är i fara. Genom att trixa med bolagsnamnet har asylbaronerna lyckats inkvartera över hundra främlingar på Bredsjögården. Migrationsverket uppger att ”De [Hero Sverige AB] har inte tilldelning längre i upphandling 7 eftersom de inte klarade att möta våra brandskyddskrav”. Det brandskydd som Hero Sverige tillhandahållit på Bredsjögården är på flera punkter undermålig och har därför fått avslag hos Migrationsverket. Nytt sökande bolag för drift vid Bredsjögården är enligt verket ett vid namn Hero Bredsjö.

Vid samtal med Migrationsverket, fredag den 13 november 2015, uppgav tjänsteman där att ett krigsliknande tillstånd nu råder i Sverige. Under den katastrofala situation som politikerna försatt vårt land i och den press som Migrationsverkets personal arbetar under trodde handläggande enhet enligt uppgift att det var fråga om ett helt nytt asylboende.

Genom utebliven brandskyddskontroll som verket ska utföra, har asylbaronerna med hjälp av namnbytet lyckats fylla Bredsjögården med asylanter. Trots dokumenterade brister i brandskyddet och uteblivet tillstånd gällande så kallade flyktingverksamhet, så kommer nu miljoner att rinna ner i de girigas fickor. Verksamheten som nu bedrivs vid gården är lagstridig, parallellt fall har behandlats av kammarrätten med verksamhetsförbud.

Bredsjögården tillhör järnets kultur, Bredsjögården blickar från sin höjd ut över Stora Bredsjön och tillhör vår historia, gården är det monument som idag finns kvar över det arbete som nedlagts för att bygga vårt välstånd, vår bygd och vårt land.

I strid med våra lagar och regler har främmande folk med hjälp av Quislingsliknande figurer lagt beslag på ett svenskt kultur och arbetets monument.

Politikerna i Hällefors kommunalhus har svikit, de har vänt ryggen till, blundat, hållit för öronen och tigit när de istället skulle värnat den kommun de är valda att förvalta.

I 10 000-tal varje vecka väller främmande människor över våra gränser med avsikt att ta för sig av det goda samhälle och välstånd vi och tidigare generationer grundlagt.

Inget har de bidragit med, allt ska de ha och för svenskarna väntar höjda skatter, nedskuren välfärd och återbetalning av miljardlån.

Överallt där den mångkulturella ideologin fått fäste brinner det; hundratals skolor, tusen och åter tusen bilar har brunnit, skottlossning på öppen gata, handgranater och bomber. Som en följd av mångkulturen mördas folk i skolan och på varuhus, kvinnor våldtas och män misshandlas, ur välfärden har etthundraåttio utanförskapsområden vuxit fram varav femtiofem klassas som farliga.

Det folk som inte värnar sin frihet får leva som trälar i eget land, får med krökt rygg finna sig i, att det landets män och kvinnor under århundranden värnat och byggt, nu trampas under främmande klackar till tonerna av eldens dån och böneutrop.

Per Albin Hansson manade en gång vid ett valmöte ”Sverige åt svenskarna- svenskarna åt Sverige”, låt det bli en budkavle där vi lämnar ett bättre land i arv än det vi nu ser växa fram.

Curt Linderholm, Bredsjö.


Relaterat:

Herrgården Bredsjögården utanför Hällefors blir asylboende

Annat relaterat:

Kneippbyn resort blev asylboende

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Protestbrev mot asylboende delades ut till samtliga invånare i Bredsjö i Hällefors

Ett verkligt föredömligt initiativ togs i Bredsjö i Hällefors när ett protestbrev delades ut till alla hushåll. Det var efter besked om att en asylanläggning skulle uppföras som ett medborgarinitiativ togs.

Reaktionerna blev de väntade. Istället för debatt skrek lokalmedia och sjuklöverns politiker att brevet var ”rasistiskt” och för att markera sin avsky mot en normal folklig åsikt polisanmäldes texten.

De har alltså inga argument, de bara skriker ”rasist” när någon protesterar mot den vansinniga massinvandringen och de försöker med hot tysta invandringskritiker.

bredsjo-halleforsnas

Här är texterna i de tre breven:

Brev 1

Vid möte i går (den 8 oktober 2015) på Bredsjö Folkets hus föreslogs till antagande nedanstående uttalande. Då mötesordföranden endast efterfrågade bifallsyrkanden till skrivelsen, men inte efterfrågade avslag, nedlagda röster eller reservationer på densamma -antogs därmed nedanstående uttalande av mötet, allt enligt svensk mötestradition. Någon invändning från mötesdeltagarna mot omröstningsförfarandet restes ej.

Curt Linderholm, Bredsjö.

Uttalande med anledning av planerat asylantboende i Bredsjögården/Bredsjö herrgård.

Vi församlade Bredsjöbor ser med allvarliga funderingar på planerna att inhysa 185 asylsökande på orten. Antalet överstiger med tre gånger den naturliga populationen i Bredsjö. Där liknande förhållanden uppträtt på andra håll i vårt land har spänningar uppstått mellan den svenska befolkningens kultur och importerade sedvänjor från olika delar av världen. Detta bör till varje pris undvikas.

På tjugofem år har antalet utanförskapsområden ökat från tre till idag 180 stycken där misär, våld och otrygghet råder i stället för en traditionell svensk stil. Vi ser med förfäran på följderna av den mångkulturella politikens praktiska konsekvenser; skottlossningar, gruppvåldtäkter, tiggeri, oskuldskontroller, mord och bränder samt sjunkande skolresultat. Vi tar även avstånd från all form av rasism och då inte att förglömma den som florerar mellan hitkomna etniciteter liksom från islamismen med sin bloddrypande ideologi.

Vi uppmanar Bredsjöborna liksom alla i vår kommun att verka mot kaos och splittring, och istället vara med och forma framtiden ljus enligt svensk traditionell modell.

Uttalandet antaget den 8 oktober 2015 vid möte på Bredsjö folkets hus inkallat av byföreningen.

Brev 2

Till Bredsjös invånare, valda politiker i Hällefors kommun samt massmedia.

 I rask takt sprids nu det uttalande som Bredsjö Folkets husförening antagit med anledning av Bredsjögårdens omvandling till asylantförläggning. Likaså nås allt fler kommunbor av Annalena Jernbergs(s) brev till partiföreträdarna samt kommunens svar på Folket husmötets uttalande i frågan. Med anledning av det sociala och ekonomiskt katastrofala läge som Hällefors kommun befinner sig i, föreslog undertecknad Folkethusmötet ett förslag till uttalande rörande asylantförläggning i Bredsjö.

Ur mötesprotokollet: ”och att han [Curt Linderholm] ställt ett förslag som ska förkastas eller antagas”. Vidare: ”Desire [mötesordföranden] tar upp att mötet inte var avsett för detta men frågar mötet om de vill anta skrivelsen som Curt gjort. Curt vill anta den. Inget motförslag ställdes”.                                                                                                                           Genom handuppräckning avgjordes frågan –uttalandet antogs därmed, motförslag om avslag ställdes aldrig, inga nedlagda röster och ingen reservation. Ingen på mötet protesterade heller mot hur omröstningen verkställdes och därmed antogs enligt svensk mötesordning uttalandet.                                                                                                                                                  Att de från Hälleforsvänstern som bor i Bredsjö väsnades och skrek medan jag talade underlättade inte situationen för mötesordföranden. Men att Annalena Jernberg och kommunen nu försöker ge en falsk bild av Folkets husmötet, är lika lögnaktigt som fegt och syftar till att lura på kommunens invånare en kaosartad framtid.

Uttalandet som antogs på mitt initiativ är fullständigt korrekt i alla sina delar, läs det igen, där finns inget otillbörligt. Alla hotelser om polisanmälan kommer från en rädd och ynklig person, hotet om polisanmälan är till för att dölja, att Annalena Jernberg leder kommunen mot avgrunden och är endast till för att skrämma Dig från Din yttranderätt i den allvarliga frågan om Hällefors framtid.

Om vi inte ska leva underkuvade och som trälar i eget land måste motstånd resas mot den nuvarande öppna gränsernas politik, mot krossandet av välfärdsstaten, mot skattehöjningar för att bekosta folkförflyttningen till Sverige och, för ett folkligt motstånd där var och en drar sitt strå till stacken. Någon annan väg att vandra finns inte.

Annalena Jernberg ska få en ärlig chans att försvara sitt styre och ståndpunkter. Jag utmanar nu Annalena Jernberg på offentlig debatt i Folkets hus i Hällefors under temat Flyktingkrisen och Hällefors framtid. Annalena Jernberg får utse en opartisk mötesordförande och själv bestämma tid närmaste 30 dagar. Vänligen meddela mig fem dagar i förväg.

Curt Linderholm, Bredsjö.

Brev 3

Till Dig som boende i Bredsjö.

I tisdagens nätupplaga av NA uppger tidningen att Hero Sverige AB inom kort kommer att placera 185 asylanter på Bredsjögården. För några dagar sedan meddelade samma tidning att Nyhyttan, Bredsjögården och Rambergsgården är avförda av Migrationsverket som asylantförläggningar. Två dagar senare anlände dock 100 främlingar från Afghanistan, Somalia och Levanten till Nyhyttan och plats för 80 ytterligare förbereds.

Inom ett fåtal dagar ska alltså närmare 200 fullständigt okända personer bosättas i Bredsjö, de tidigare två slippriga ägarna till Bredsjögården liksom den nuvarande, Hero Sverige AB, avser och kommer att vältra sig i de skattemedel som bland annat Bredsjöborna inbetalt till stat och kommun.

Myndigheterna har inte en aning om vilka asylanterna är och varifrån de kommer. Enligt Migrations- verket saknar så gott som samtliga ankommande pass och legitimationshandlingar: från Afghanistan i 99% av fallen, från ej uppgivet land 100%, från Syrien 83%, från Irak, Eritrea och Nigeria 96% och från Pakistan 92%. Listan är längre med likartat resultat. Kastade handlingar ligger i drivor utanför vårt lands gränser.

Politiker i riksdag och kommunen har svikit och övergett landets naturliga invånare och etablissemangets självgoda inskränkthet överträffas nu bara av det totala förräderiet mot tidigare generationer, som byggt och värnat vårt land. I Högfors norr om Kopparberg vägrar polismyndigheten att avlägsna ett gäng zigenare som flyttat in i en privat sommarstuga med hänvisning till att de troligen inte stulit något ur huset.

Till dej med en träls själ, till dej som har högsta önskan att huka under påbud, massmediakampanjer och överhöghet säger jag: Sluta läs här!

Till Dig som är rädd om hembygden, vårt arv och framtiden säger jag: Det räcker nu, de ansvariga har svikit, de har deserterat när de som bäst behövs och därför är det nu upp till vårt folk att själva lösa de bekymmer som makthavarna så ymnigt serverar.                                                                                                                                                    

Ingen annan än de män och kvinnor med hemortsrätt i den svenska myllan bör besluta om hur framtiden ska gestalta sig, hur vi och våra barn ska leva -som fria eller trälar. Ingen, ingen annan.

Till karlarna i Bredsjö: När vågen av främmande kulturmönster sköljer över oss, gå samman, se till att försvara bygden, lämna aldrig fruar, döttrar och systrar ensamma och kom ihåg vad vi en gång fick lära oss, det som stod år efter annat i telefonkatalogen:

varje meddelande om att motståndet skall uppges är falskt. Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen”.

Curt Linderholm, Bredsjö.

Ps. I skrivande stund finns det 5 (fem) lediga jobb att söka i Hällefors samtidigt som 293 (tvåhundranittiotre) utlandsfödda arbetssökande är inskrivna hos arbetsförmedlingen för Hällefors kommun. Antalet ökar i samma takt som de ansvariga flyr in i godhetsdimmorna.


Det är så här man ska göra. Varje område där ett asylboende placeras borde upplysas om farorna med koloniseringen och vilka konsekvenserna blir för Sverige. Curl Linderholm delade även ut ytterligare ett brev som kan läsas här.

Relaterat:

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Bergslagsgården i Hällefors tar emot 149 asylsökande #asylkaos

Bergslagsgården Sävsjön AB i Hällefors med Ann-Sofi Berglund som styrelseledamot har blivit boende för asylsökande. Migrationsverket har tecknat avtal med Bergmansgården Förvaltning AB som driver boendet om 149 platser och redan i lördags kom en stor del av de boende. En avdelning i huset har problem med en värmepanna och delar av inflyttningen blir därför försenad.

Bergmansgården Förvaltnings AB. Ordförande Per Emil Sköld. Bolaget är ett dotterbolag till Förvaltnings AB Sapinen.

Det är tyvärr vanligt att fastighetsägare profiterar på en politik som är direkt skadlig för Sverige. I det här fallet legitimerar man att illegala invandrare tillåts forcera våra gränser och sedan bli belönade med gratis uppehälle – i vissa fall resten av livet och dessutom ta hit hela sin släkt som också kommer att leva på bidrag, något som sedan dränerar det ekonomiska systemet.

Företagare som upplåter sina fastigheter åt den här typen av skadlig verksamhet bör bojkottas och politiker som stödjer massinvandring bör bytas ut snarast innan de byter ut folket.

stoppa-invasionen_taby