Fokus på Sverige 8: Bistånd

Svenska skattebetalare har under en lång följd av år tvingats betala stora belopp till olika biståndsprojekt i världen som politikerna anser vara viktiga. Svenska folket har ingen aning om vart pengarna har tagit vägen eller hur effektivt biståndet har varit. Folket har aldrig haft något inflytande över hur politikerna har hanterat våra skattemedel.

Inför år 2017 har regeringen föreslagit en biståndsbudget på 35 miljarder kronor. Den statliga myndigheten SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) är ett gigantiskt slukhål i den svenska ekonomin. Skattebetalarna kastar stora belopp i sjön när politikerna använder andras pengar för att stötta projekt i tredje världen till onödigt stora kostnader och med tveksamma resultat.

Svenska skattemedel ska gå till olika projekt i vårt eget land och för att bygga och skapa ett bra samhälle. Idag saknas pengar inom många sektorer av samhället och att då ge bort enorma belopp till projekt som våra politiker vill stötta är missriktat. Om redan välavlönade politiker vill skänka pengar till något projekt i tredje världen får de ta pengar ur sina egna fickor, inte skattemedel. Den som vill hjälpa människor i andra länder kan göra det med egna pengar som kan sättas in till olika hjälporganisationer.

SIDA bör läggas ned helt och hållet och de anställda kan då söka mer meningsfulla arbeten. De kan omskolas till poliser eller militärer som det kommer att behövas många av i framtiden för att rädda vårt eget land. De som arbetar inom SIDA och vill hjälpa människor i nöd kan söka arbete inom äldrevården eller som volontärer för att hjälpa fattiga svenskar att komma ur sin besvärliga situation.

Ett avgörande skäl till att lägga ned SIDA är att pengarna behövs i Sverige. Många svenska kommuner skulle gå i konkurs om de inte fick bistånd från staten eller hjälp från utlandet. Det mångkulturella Botkyrka och Arbetsförmedlingen där får för år 2017 48,8 miljoner från Europeiska Socialfonden. Många av de människor som politikerna har släppt in i landet utgör en stor ekonomisk belastning på det svenska samhället. Malmö är ett skräckexempel på en kommun som måste ha stort ekonomisk stöd får att överleva. Kommunen får nästan fem miljarder i utjämningsbidrag och ytterligare stora belopp i andra former av stöd. Vi importerar arbetslöshet och socialbidragstagare samtidigt som vårt land förfaller socialt, ekonomiskt och demografiskt. Under tider ger politikerna bort skattepengar till andra eller liknande politiska projekt som är mera till skada än nytta.

Det betyder inte att Sverige ska blunda för problem i andra länder. Ett av de största problemen i många länder är överbefolkning och som en följd av det nedsmutsning av luften, vattendragen och naturen. En enkel och billig form av bistånd är att sätta in familjeplaneringsprogram där preventivmedel kan sätta stopp för en hejdlös befolkningsexplosion. Befolkningarna i tredje världen tycks inte kunna ta hand om sina egna problem och är beroende av ekonomiskt stöd eller flykt till ekonomiskt stabila länder för att överleva. Vi ska sätta press på dem att ta han om sina egna problem och upphöra med bistånd.

Vi ska inte heller ta emot deras befolkningsöverskott och riskera en allmän kvalitetsförsämring av våra samhällen, som riskerar att sjunka ned till samma nivå som de länder varifrån migranterna kommer.

Sverige och övriga länder i Norden ska istället återgå till att vara de homogena länder som de var innan globalister och andra påtvingades oss migranter från alla delar av världen för at vi skulle bli mångetniska. De belopp som kan sparas in på biståndet kan också användas till att reparera skadorna av globalisternas politik.

Sammanfattning:

SIDA i sin nuvarande form bör läggas ned helt och hållet.

Personalen kan omskolas till poliser eller militär som kommer att behövas i framtiden. De kan också börja arbeta inom äldrevården eller som volontärer och hjälpa fattiga och utsatta svenskar.

Pengarna som sparas på att lägga ned SIDA kan gå till olika projekt för att reparera skadorna i vårt land efter decennier av globalisering.

Sverige kan bistå befolkningar i tredje världen med familjeplanering och preventivmedel för att hejda befolkningsexplosionen och deras konstanta behov av extern hjälp.


Vi publicerar ett antal tankar som efter bearbetning kommer att ligga till grund för ett program av något slag. De publiceras här inte i någon särskild ordning, men kommer senare att få en viss struktur när de bearbetats och förbättrats.

Sverige har idag mängder av problem som förvärras för varje dag som går. Om vi inte föreslår lösningar så kan vi inte ens i teorin rädda landet. Det finns möjligheter att dra igång en landsomfattande rörelse till försvar för svenska folkets rätt till sitt eget land. Men det sker inte över en natt.

Om du har synpunkter på texten eller det som texten gäller kan du skicka in synpunkterna till asylkaos@gmail.com.

Fokus på Sverige 7: Försvaret av vårt kära fosterland

Sverige är svenska folkets land. Sverige ska vara en självständig nation där svenska medborgare fattar beslut över utvecklingen i landet. Vårt land ska kunna försvaras från yttre och inre fiender som försöker annektera eller infiltrera landet.

Hela Sverige ska kunna försvaras från angrepp utifrån och från politiskt vanstyre som riskerar att urholka ordningen i landet. Varje manlig person som fyllt 18 år ska göra värnplikt efter förmåga. Kvinnor som vill delta i försvarsarbete ska om de önskar kunna erbjudas en kortare utbildning som syftar till att förklara kvinnans roll i ett samhälle som behöver försvaras.

Den manliga värnplikten ska vara obligatorisk och minst 12 månader med möjlighet till längre utbildning och militär karriär. De värnpliktiga ska erhålla en grundlig militär utbildning för att kunna medverka i försvaret av vårt land. De ska även lära sig vikten av en god fostran, ett gott uppförande och bli goda samhällsmedborgare.

Sverige ska vara alliansfritt med undantag för ett nödvändigt försvarsarbete mellan de nordiska länderna. Svensk militär ska inte delta i internationella operationer på uppdrag av främmande eller överstatliga organisationer såvida det inte finns ett allvarligt hot mot vår egen nation.

Vi ska inte bli medlemmar i Nato och inte heller medverka några försvarspolitiska projekt som har med Nato att göra.

Försvaret av vårt land kräver också att vi har lokala försvarsgrupper som är beredda att försvara sin kommun eller hemort. I varje kommun ska det finnas ett aktivt hemvärn som vid behov kan ingripa även när samhället behöver skyddas från brottslingar.

Risken för att Sverige ska utsättas för ett militärt angrepp är betydligt mindre än att vi utsätts för politiskt vanstyre eller sabotage som skadar landet. Politiker som försöker upplösa den svenska nationen, låta gränserna stå öppna för oidentifierade främlingar att ta sig i landet eller acceptera att Sverige koloniseras av människor från främmande kulturer är ett lika stort hot som om vi hade anfallits av främmande makt. Försvaret ska skydda svenska folket även från grupper eller människor som saboterar vår inre trygghet.

Det bör tillsättas en undersökningskommitté som tar reda på varför tidigare överbefälhavare har underlåtit att försvara vårt land trots att det koloniserats av hundratusentals människor. Bara under den tid som Micael Bydén har varit ÖB har ungefär 250 000 personer kommit till vårt land, de flesta från dysfunktionella kulturer i tredje världen, många utan identitetshandlingar och många för att sprida islam och bedriva demografiskt krig för att på sikt ta över landet.

Sammanfattning:

Hela Sverige ska försvaras.

Alla män som har fyllt 18 år ska göra värnplikt minst 12 månader efter förmåga.

Sverige ska inte vara medlem i Nato eller ha något med Nato att göra.

Hemvärnet ska kunna agera på lokal nivå och skydda medborgarna från kriminella människor.

Försvaret ska försvara varje del av nationen mot militära angrepp och mot politiskt vanstyre eller sabotage som hotar vårt land.

En undersökningskommitté ska tillsättas för att ta reda på varför tidigare överbefälhavare har underlåtit att försvara landet när hundratusentals kolonisatörer trängt in över gränsen.


Vi publicerar ett antal tankar som efter bearbetning kommer att ligga till grund för ett program av något slag. De publiceras här inte i någon särskild ordning, men kommer senare att få en viss struktur när de bearbetats och förbättrats.

Sverige har idag mängder av problem som förvärras för varje dag som går. Om vi inte föreslår lösningar så kan vi inte ens i teorin rädda landet. Det finns möjligheter att dra igång en landsomfattande rörelse till försvar för svenska folkets rätt till sitt eget land. Men det sker inte över en natt.

Om du har synpunkter på texten eller det som texten gäller kan du skicka in synpunkterna till asylkaos@gmail.com.

Fokus på Sverige 6: Staten och media

Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR) är statlig media som finansieras med skattemedel. År 2013 var kostnaden för SVT 3 miljarder, år 2011 var kostnaden för SR ca 2,5 miljarder. Tillsammans har dessa bolag nästan 4 000 anställda där den övervägande delen har sina politiska sympatier hos partier som vill göra Sverige till ett mångetniskt allemansland. Under decennier har statskontrollerad media ägnat sig åt politisk hjärntvätt på ett sätt som bara är vanligt i totalitära stater.

Journalisterna på SVT och SR har ägnat sig åt omfattande agendajournalistik där alla former av liberala, vänsterorienterade och mångetniska politiska projekt har fått stöd och positiv uppmärksamhet medan traditionella konservativa värderingar har hånats eller stämplats med negativt värdeladdade epitet.

Den fråga som SVT och SR varit mest angelägna att propagera för är invandring av olika slag. Statlig media har varit tydlig med att de står bakom att Sverige ska invaderas av kolonisatörer från tredje världen och att dessa kolonisatörer ska kunna få bo i Sverige i all evighet och på sikt ta över landet från svenska folket.

Den politiska propagandan från SVT och SR har varit och är fortfarande både omfattande och skrämmande. Det är vinklingar och kampanjer från statliga media som gör det möjligt för vissa politiker att vinna val och försvårar för andra att nå framgångar.

Den politiska slagsidan som finns i statlig media ska inte accepteras. Statlig media i Sverige har bevisat att de inte kan vara sakligt objektiva. De är konstant subjektiva och sprider ofta egenhändigt påklistrade värderingar på politiker eller rörelser som motsätter sig stor migration och kämpar för att försvara den nationella identiteten.

Sveriges Television och Sveriges Radio måste fråntas sin monopolställning som statens förlänga arm, folkuppfostrare och propagandacentral för svenskfientliga åsikter. Bolagen bör förändras i grunden.

Antalet anställda kan halveras. De kvarvarande anställda kan sedan bytas ut mot mer lämpliga personer som inte ägnar sig åt svenskfientlig verksamhet. De som är anställda på SVT och SR bör hysa kärlek till den svenska nationen och motsätta sig att den nationella självständigheten urholkas. Om man arbetar på TV eller radio som finansieras av staten måste det ligga i sakens natur att man värnar om den stat som är svenskarnas gemensamma egendom.

Övrig media i Sverige har monopolkaraktär genom att det finns ett litet antal ägare som kontrollerar större delen av tidningsutbudet och opinionsbildningen. Det är bra med konkurrens på mediamarknaden så att många olika aktörer kan sprida en rik flora av varierad information. Men när vissa bolag uppnår monopolställning och hotas den fria konkurrensen och även demokratin.

De största tidningsmonopolen i Sverige har under lång tid kontrollerat opinionsbildningen och blivit en del av den agenda som förvandlat Sverige från ett tryggt svenskt samhälle till ett mångetniskt helvete.

Bonniers, Schibsted, Stampen, Mittmedia och Gota media är tidningskoncerner som äger de flesta stora dagstidningar i landet och deras politiska påverkan på samhället är i stort sett enbart negativ. Flera av dessa koncerners tidningar propagerar varje dag för att Sverige ska fyllas upp med kolonisatörer från tredje världen, för att gränserna till Sverige ska stå öppna och för att svenskarna ska hindras att uttrycka kritiska åsikter om massinvandring eller globalisering.

Friheten att ge ut tidningar krockar när vissa tidningar blir så stora att de kan påverka samhället på ett skadligt sätt. Då krävs det någon form av ingripande eller mera tydliga regelverk för att sätta stopp för viss agendajournalistik.

I dag är staten och makthavarna intimt lierade med de största mediakoncernerna som går makthavarnas ärenden så länge det handlar om att globalisera Sverige och öppna gränserna. De största medierna fungerar som hjälpgummor åt politiker eller partier som förespråkar stor invandring medan samma medier ägnar mycket kraft åt att kampanja mot människor som vill förhindra kolonisatörer från att ta över landet.

Mediamonopolet kan brytas genom att man först och främst slopar alla presstöd. Inga tidningar ska finansieras eller underhållas med skattemedel. De ska vara självgående och självfinansierade. En regel för att få driva en tidning måsta vara att tidningen inte propagerar för att kolonisatörer ska få komma till Sverige. En utgivare av en tidning ska fritt kunna få uttrycka vilka åsikter som helst, men aldrig kunna propagera för en politik som på sikt leder till nationens upplösning eller till svenska folkets undergång.

Villkoret för att få driva en tidning ska vara att tidningen försvarar den svenska nationalstaten och svenska folkets rätt till sitt eget land. En tidningsägare som motsätter sig dessa viktiga principer ska kunna ställas inför rätta och tidningen kan då tvingas stänga ned sin verksamhet. De tidningar som skulle kunna stängas ned redan idag är Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Sydsvenskan. De är representativa för den svenskfientliga press som driver tesen att massinvandring är bra oavsett hur det påverkar samhället. Resultat av deras kampanjjournalistik ser vi idag i form av en eskalerande brottslighet där svenskarna inte längre känner sig trygga i sina hem eller ute i samhället.

Sammanfattning:

Halvera antalet anställda på Sveriges Television och Sveriges Radio och ersätt dem med Sverigevänliga journalister och andra anställda.

Friheten att ge ut tidningar ska begränsas om tidningsägare propagerar för att Sverige ska koloniseras.

Mediamonopol ska begränsas när de utgör ett hot mot den fria konkurrensen.

Alla former av presstöd ska upphöra helt och hållet. Undantag ska kunna göras för press som försvarar Sverige i en tid av konflikter och politisk oro.


Vi publicerar ett antal tankar som efter bearbetning kommer att ligga till grund för ett program av något slag. De publiceras här inte i någon särskild ordning, men kommer senare att få en viss struktur när de bearbetats och förbättrats.

Sverige har idag mängder av problem som förvärras för varje dag som går. Om vi inte föreslår lösningar så kan vi inte ens i teorin rädda landet. Det finns möjligheter att dra igång en landsomfattande rörelse till försvar för svenska folkets rätt till sitt eget land. Men det sker inte över en natt.

Om du har synpunkter på texten eller det som texten gäller kan du skicka in synpunkterna till asylkaos@gmail.com.

Fokus på Sverige 5: Staten och myndigheterna

Den svenska staten med alla sina myndigheter har blivit en gigantisk belastning för svenska folket istället för en tillgång. Myndigheternas roll är att förvalta eller genomföra den politik som riksdagens och regeringen beslutar om.

Myndigheterna i Sverige är idag myndigheter som används av politikerna för att genomföra olika projekt som skadar landet och folket. När den svenska riksdagen består av människor som inte vill svenska folkets väl så blir följden att myndigheterna går i riksdagens eller regeringens ledband.

Om en regering bedriver en politik som söndrar vårt land har den regeringen också befogenhet att utse likasinnade chefer för de olika myndigheterna. I Sverige finns inga lagar som skyddar folket från politiker som använder myndigheter i egna syften som kan skada samhället.

I Sverige finns år 2016 omkring 337 myndigheter som är underställda regering och riksdag. 241 av dem är förvaltningsmyndigheter. Alla dessa myndigheter kan användas av styrande politiker för att genomföra sin politik. Tusentals människor är anställda på dessa myndigheter och deras arbete går huvudsakligen ut på att utföra det som regeringen och riksdagen givit dem i uppdrag att utföra.

En minoritetsregering som saknar folkligt stöd i vissa frågor kan ändå genomdriva sin politik med full kraft och använda alla myndigheter som verkställande organ. Under åren 2015-2016 när det vällde in kolonisatörer från tredje världen till Sverige användes samtliga myndigheter för att underlätta för kolonisatörerna att komma hit och få stanna här. Officiellt kallades alla som kom hit för ”flyktingar”, trots att endast några få av dem som kom hit var flyktingar i ordets rätta mening. De flesta var lycksökare som bara ville ha ett bättre liv och såg möjligheter i att komma till just Sverige för att den svenska staten accepterade stora skaror kolonisatörer, som dessutom fick fritt uppehälle och rad förmåner. Många fick förtur till skola, utbildning, praktikplatser och jobb.

De kunde ske för att så många myndigheter hjälpte regeringen att genomföra den invasionsliknande politiken. Några av de inblandade myndigheterna var:

Migrationsverket
Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten
Polismyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Boverket
Kriminalvården

Cheferna på dessa myndigheter har arbetat öppet och aktivt för att omvandla Sverige från ett tidigare homogent land till ett mångetniskt och mångkriminellt land där alltfler svenskar känner sig obekväma i sin egen närmiljö. Deras medverkan i att förstöra Sverige måste undersökas. Det bör klargöras vilka de är, på vilket sätt de har medverket i förstörelsen av Sverige och det bör även undersökas om det går att åtala dem för vad de har ställt till med.

Sverige har alldeles för många myndigheter. Många fungerar mest som propagandacentraler för politiska experiment och bör avvecklas omedelbart. Då kan man frigöra ett stort antal anställda som tidigare arbetat med att skada vårt land och istället ge dem möjlighet att – efter viss omskolning – arbeta inom yrken där det saknas arbetskraft.

Några av de viktiga myndigheterna måste genomgå stora förändringar i sina organisationer. Inom Försvarsmakten bör man avskeda alla som inte försökte försvara landet när vi utsattes för en invasionsliknande migration där människor utan uniform, utan vapen och utan identitetshandlingar tog sig hit och fick uppehälle. Alla toppchefer som underlåtit att försvara vårt land ska kunna åtalas. Sedan den 1 oktober 2015 är Micael Bydén överbefälhavare. Sverige invaderades av 160 000 kolonisatörer från tredje världen det första året som Bydén var överbefälhavare utan att Bydén gjorde en enda insats för att försvara landet. Istället medverkade hans organisation till att fylla upp Sverige med dessa kolonisatörer och ge dem permanent upphälle. Bydén är bara en av många myndighetschefer som bidragit till att förstöra vårt land.

Försvarsmaktens uppgift ska vara att försvara Sverige och svenska folket, inte att försvara politiska experiment som söndrar vårt land.

Migrationsverket är en myndighet som använts av politikerna för att underlätta migration och stor invandring från dysfunktionella kulturer i tredje världen. Migrationsverket och alla dess chefer har ägnat all sin kraft åt att förstöra vårt land med hjälp av kolonisatörer som fått fritt tillträde till vårt land. Genom Migrationsverkets försorg har delar av vårt land blivit otryggt och farligt samtidigt som alltfler kolonisatörer dominerar delar av landet. År 2012 utsågs politruken Anders Danielsson till chef för Migrationsverket. De skador som han har åstadkommit på vårt land är gigantiska. Alla toppchefer ska kunna åtalas för att de hjälpt till att orsaka gigantiska skador i vårt land.

Migrationsverket ska bli en myndighet som ägnar sig uteslutande åt att spåra upp alla som kommit till Sverige utan giltiga skäl eller på tvivelaktiga grunder. Verket ska sedan verkställa utvisningar eller genomföra återflyttningar till migranternas hemländer eller till andra länder som vill ta emot dem.

Polismyndigheten ska ägna sig åt att lösa brott och se till att alla brottslingar blir inlåsta. De ska ges tillräckliga resurser för att kunna lösa alla brott och det måste bli slut på politiska experiment. Tidigare chefer för myndigheten ska undersökas och svenska folket måste få veta hur mycket skada de ställt till med i vårt land. Sedan den 1 januari 2015 är Dan Eliason rikspolischef och hans insatser som chef har enbart varit till skada för Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har arbetat med att på olika sätt förbereda för kolonisatörer att kunna etablera sig permanent i Sverige. Myndighetens arbete bör undersökas liksom vilka av dess chefer som medverkat till att skada vårt land. Helena Lindberg är generaldirektör sedan 2009 och tillhör den skara politruker som är djup insyltad i arbetet med att massimportera kolonisatörer och ge dem uppehälle i Sverige.

Arbetsförmedlingen är också en myndighet som använts av svenskfientliga politiker för att söndra Sverige. Generaldirektör för Arbetsförmedlingen sedan mars 2014 är Mikael Sjöberg som är en politruk med djupa kontakter in i den socialdemokratiska makteliten som söndrar vårt land. Sjöberg är kusin med före detta statsministern Göran Persson (S).

Mikael Sjöberg hävdade i början av december 2016 att Sverige behöver minst 64 000 invandrare per år för att fylla behovet av arbetskraft. Sjöbergs utspel ska ses mot bakgrund av att politiska makthavare vill globalisera Sverige och upplösa Sverige som svensk nation. Sjöberg är en bricka i ett fult politiska spel där regeringen använder alla myndigheter för at kunna genomföra sin extrema och farliga politik. Sjöbergs utspel återgavs i statlig och annan media helt okritiskt, vilket speglar att även stora delar av medierna är underställda maktelitens politik eller går maktelitens ärenden när det gäller att söndra Sverige.

Vi behöver en ny politik där myndigheternas uppgift ska vara att förvalta, bevara och försvara Sverige och svenska folket mot människor, organisationer eller andra som försöker upplösa nationen eller det kitt som tidigare höll den samman.

Sammanfattning:

Svenska myndigheter ska förvalta, bevara och försvara Sverige och svenska folket från yttre eller inre hot.

Många myndigheter bör läggas ned helt och hållet eftersom de inte fyller någon funktion. De är mest en belastning på samhället genom stora kostnader eller politiska experiment som inte gagnar svenska folket.

Det bör undersökas om vissa myndighetschefer kan åtalas för sin underlåtelse att försvara Sverige eller sin medverkan till att förstöra landet.


Vi publicerar ett antal tankar som efter bearbetning kommer att ligga till grund för ett program av något slag. De publiceras här inte i någon särskild ordning, men kommer senare att få en viss struktur när de bearbetats och förbättrats.

Sverige har idag mängder av problem som förvärras för varje dag som går. Om vi inte föreslår lösningar så kan vi inte ens i teorin rädda landet. Det finns möjligheter att dra igång en landsomfattande rörelse till försvar för svenska folkets rätt till sitt eget land. Men det sker inte över en natt.

Om du har synpunkter på texten eller det som texten gäller kan du skicka in synpunkterna till asylkaos@gmail.com.

Landsförrädarpartiet Sverigedemokraterna

Det är ganska många som nu har fattat att Sverigedemokraterna inte är ett Sverigevänligt parti. SD är ett parti som går de nuvarande makthavarnas ärenden och vill ha samma slags mångetniska land som de övriga partierna vill ha. SD leds av människor som tycks ha till främsta uppgift att utesluta medlemmar som vill framföra kritik mot det mångetniska vansinnet eller mot makthavarna som ligger bakom förstörelsen av Sverige.

Igår fattade en enhällig partistyrelse beslut om att utesluta Anna Hagwall för att hon kritiserat mediernas makt och Bonniers maktmonopol. Trots att Bonniers maktmonopol är ett faktum så framställdes Anna Hagwall som en ”antisemit” av partiledningen. Bonniersföretagen ägs av en judisk familj, men uppenbarligen får man inte kritisera företag som ägs av judar – inte ens om dessa företag bedriver landsförrädisk opinionsbildning.

Anna Hagwalls kritik mot media hade kunna tjäna som ett bra debattunderlag där man försöker komma fram till hur man ska hantera maktens medier, men SD:s partiledning satte stopp för det.

Vilka är då landsförrädarna i SD:s partistyrelse som uteslöt Anna Hagwall?

Jimmie Åkesson
Julia Kronlid
Carina Herrstedt
Björn Söder
Mattias Karlsson
Richard Jomshof
Sven-Olof Sällström
Johnny Skalin
David Lång
Mattias Bäckström Johansson
Therese Borg
Paula Bieler
Oscar Sjöstedt
Roger Hedlund
Magnus Olsson
Christina Östberg

Suppleanter är:

Markus Wiechel
Stefan Jacobsson
Aron Emilsson
Maria Liljedahl
Heikke Klaavuniemi
Andreas Feymark
Peter Lundgren

Om det verkligen finns en enda person med ”Sverigevänliga” åsikter som på fullt allvar tror att Sverigedemokraterna skulle kunna åstadkomma någon skillnad om de fick makten så är denne person hopplöst naiv.

SD kan inte uträtta någonting annat än att locka till sig människor som tror att de kommit till en rörelse som vill svenskarnas väl. Så är inte fallet. SD är ett landsförrädarparti av nästan samma slag som övriga riksdagspartier.

Om våra läsare ännu inte har uppfattat det så ägnar vi en del tid åt att försöka bilda en ny Sverigevänlig folkrörelse som kommer att leda Sverige åt rätt håll – inte åt fel håll som SD gör.

För stunden kommer vi inte att kommentera alla galenskaper som sker i vårt land varje dag utan fokus ligger på att skapa ett nytt politiskt program för en ny folkrörelse som ska försvara Sverige och svenska folket. Vi kommer på sikt bjuda in folk som vill medverka i att en ny rörelse ser dagens ljus.

Relaterat:

Ligger Anna Hagwall och Behrang Miri med varandra?

Pavlovs hundar i Sverigedemokraterna

Så blev Jimmie Åkesson Sveriges mest korrumperade politiker någonsin

Anna Hagwall utesluts ur SD

Fokus på Sverige 4: Äktenskap och familjebildning

Sverige är svenskarnas land och har alltid varit det. Svenskarna är ett folk med mångtusenåriga rötter på eget territorium. Innan kristendomen etablerades i Sverige hade våra förfäder lagt grunden till vad som skulle bli Sverige. De byggde samhällen, de röjde mark, de bredrev jakt och utvecklade jordbruk. De trampade upp vägar och skapade strukturer som finns kvar än idag.

Livet var hårt och kampen för att överleva pågick varje dag. Det gällde att planera för att överleva morgondagen. För familjerna var det viktigt att få många barn som kunde hjälpa till i hemmet, i jordbruket eller med andra sysslor som behövde utföras för att skapa goda livsbetingelser. Utan barn kunde livet inte gå vidare. Barn var ett resultat av kärlek och uppoffringar.

För att en bondes livsverk skulle kunna leva vidare måste en ny generation ta vid och fortsätta att driva gården. Ett folks överlevnad kräver att folket reproducerar sig. En familjs eller en släkts överlevnad kräver att man reproducerar sig. Kärleken är den naturliga drift som genererar möten, familjebildning, barn och ett livslångt förhållande. Ansvarsfullhet är följden av kärlek. Det är en positiv kraft skapar trygghet, trohet, lojalitet till familjen och ökar viljan att försvara den egna nationen.

För våra förfäder var det väldigt viktigt vem som släpptes in i familjen. Att sönerna och döttrarna skulle gifta sig och bilda familj med en hedervärd person var en absolut självklarhet och man var i de allra flesta familjer noga med att hålla oönskade element borta. Man ville att de egna ättlingarna skulle upprätthålla släktens status. I spåren av den ganska noggranna sållningsprocess som utövades av våra förfäder, framför allt i goda familjer, kunde ett folks kvaliteter behållas eller höjas i kommande generationer.

Den svenska medelklass vi ser idag är en följd av ett naturligt urval som pågått i tusentals år. Genom vår relativa geografiska isolering kunde vårt folk utvecklas ganska ostört och det har varit till gagn för oss. Svenska folket är ett resultat av en lång process där våra förfäder med goda egenskaper har kunnat reproducera sig.

Att gifta sig och planera för familjebildning och barn var förr ett stort och viktigt projekt som krävde förberedelser och hänsyn även till släkten. Den som släpade hem ett mindre lyckat exemplar, en odugling, gjorde nog bäst i att hitta någon bättre om han eller hon ville behålla sina familjerelationer, något som var av stor betydelse för att kunna överleva i våra förfäders samhällen. Ättens och släktens heder kunde bara upprätthållas om döttrarna och söner gifte sig med någon som kom från en minst lika bra släkt. Ett jordbruk eller annan verksamhet kunde tryggt gå vidare till nästa generation om släktens kvalitet säkrats genom äktenskapet.

Att gifta sig vara alltså inte endast en privatsak för att uppnå egen lycka utan man dessutom var pliktad att ta hänsyn även till släkten. Ingen kvinna eller man med stolthet i kroppen skulle våga utmana sin släkt på det sätt som vi ser många skrämmande exempel på i dagens Sverige. En hedervärd kvinna eller man vill glädja sina föräldrar genom att visa att de är kapabla att fatta bra beslut och föra ett gott arv vidare till nästa generation. För kvinnor och män som har fått en bra uppfostran är det självklart att ta hänsyn till kvalitet och goda egenskaper när man avser att bilda familj. Det är en naturlig instinkt som de flesta har i sig.

När två släkter möts genom äktenskap är det självklart för bägge släkter att kunna känna sig stolta över att deras efterkommande är i trygga händer. Kärlek kan ibland få människor att både begå dumheter och fatta förhastade beslut. Förr i tiden kunde förhastade beslut förhindras eftersom man var mer varsam med kärleken. Man kastade sig inte in i ett förhållande utan att först ha prövat möjligheten att det ska leda till ett livslångt och stabilt förhållande. Man försökte vara noga med att välja en blivande livskamrat, men också en blivande far eller mor till sina barn och en medlem i en ny släktgemenskap. Det var viktigt att välja någon som var socialt kompetent, hederlig, arbetsvillig och kärleksfull, inte bara som en ansvarsfull handling mot släkten utan också mot de barn som är en naturlig följd av ett gott äktenskap. Ett hållbart och stabilt äktenskap ska föredömligtvis resultera i en stor och lycklig familj.

En förutsättning för att ett folk ska överleva och blomstra är att det finns normer, regler och lagar som vägleder folket. Inom ett folk finns det alltid människor som inte är kapabla att fatta bra beslut. En tanke med regler på äktenskapsområdet bör vara att förhindra dåliga beslutsfattare att fatta beslut som kan leda till instabila eller ohållbara äktenskap. Det samhälle vi har idag skiljer sig från gårdagens genom att många oförståndiga människor lättare kan kasta sig in ett förhållande som redan från början är dömt att misslyckas eller som leder till att barn tvingas växa upp i en splittrad familj. Det ska inte behöva vara så.

För att ändra på den delvis tragiska inriktning som vårt samhälle har intagit idag måste det till ganska stora förändringar av hur vi lever våra liv. Vi lever i en demografisk utförsbacke där svenska folket riskerar utplåning för att vi inte tar det ansvar för nationen som vi borde göra. Svenska folket har gått från att vara ett sammanhållet folk till att idag vara ett vilset och splittrat folk. Vi har tappat kontakten med våra rötter och den egna nationen. Vi förstår inte alltid att de beslut vi fattar idag påverkar våra liv idag och livet för våra efterkommande i framtiden. Ett sunt samhälle måste medverka till att öka förståelsen för att varje medborgare måste fatta beslut som bidrar till att leda vår gemensamma nation framåt.

Vi måste öka medvetenheten om att vi är ett folk och att vi måste fortsätta att hålla ihop som ett folk om vi ska ha en framtid. Även om många misstag har begåtts av svenska politiska ledare och andra under vår historia förr och i modern tid så har vi ingenting att be om ursäkt för. Vi kan istället lära av misstagen och försöka hitta en lyckosam väg för att åtgärda de misstag som begåtts. Vi behöver sätta in konkreta åtgärder för att reparera de skador som åsamkats Sverige efter politiska beslut som fattats av ansvarlösa politiker.

En välmående nation förutsätter välmående familjer och välmående medborgare. Om antalet familjer och medborgare sjunker drastiskt så måste vi analysera orsaken och föreslå åtgärder. Unga kvinnor och män bör redan i skolan medvetandegöras om att de en dag sannolikt och förhoppningsvis ska bli fäder och mödrar. En del av utbildningen bör inriktas på att förbereda dem för äktenskap och det ansvar som då följer. Inför den förberedelsen bör utbildningen inrikta sig på vikten av familjelojalitet, trohet och ärbarhet. I högre grad än tidigare bör kvinnor förberedas på att bli mödrar och fostra de nya generationer svenskar ska ta över landet efter föregående generationer.

Karriärtänkandet kan förblinda många, både kvinnor och män, och göra dem till slavar under ett system som försvårar familjebildning och familjeliv. En förutsättning för att många kvinnor har kunnat göra karriär har varit möjligheten att välja bort barn genom att samhället så frikostigt har tillåtit användning av preventivmedel. Preventivmedel bör endast kunna skrivas ut till kvinnor som inte bör skaffa barn av medicinska eller andra starka skäl. Sunda par och familjer bör uppmuntras att bilda barnrika familjer och ska kunna få olika former av stöd, såväl ekonomiska i form av skattelindring eller direkta stöd eller materiellt stöd i form av förtur till familjevänligt boende i mindre orter som behöver befolkningstillskott. När vi har ett land där sunda och välartade familjer utgör ryggraden i samhället har vi också hopp om en bra framtid för svenska folket.

Sammanfattning:

En förutsättning för att ett folk ska överleva och blomstra är att det finns normer, regler och lagar som vägleder folket.

Unga kvinnor och män bör redan i skolan medvetandegöras om att de en dag sannolikt och förhoppningsvis ska bli fäder och mödrar.

Sunda par och familjer bör uppmuntras att bilda barnrika familjer och ska kunna få olika former av stöd.


Vi publicerar ett antal tankar som efter bearbetning kommer att ligga till grund för ett program av något slag. De publiceras här inte i någon särskild ordning, men kommer senare att få en viss struktur när de bearbetats och förbättrats.

Sverige har idag mängder av problem som förvärras för varje dag som går. Om vi inte föreslår lösningar så kan vi inte ens i teorin rädda landet. Det finns möjligheter att dra igång en landsomfattande rörelse till försvar för svenska folkets rätt till sitt eget land. Men det sker inte över en natt.

Om du har synpunkter på texten eller det som texten gäller kan du skicka in synpunkterna till asylkaos@gmail.com.

Fokus på Sverige 3: Staten och regeringsformen

Vår stat heter Sverige. Sverige är svenska folkets egen stat och det territorium som vi äger gemensamt. Sverige är formellt en parlamentarisk demokrati, men den demokratin är satt ur spel på grund av flera allvarliga brister i vårt samhälle. Sverige är också en monarki även om kungens makt som statschef bara är formell. Kungen fungerar mera som en galjonsfigur när staten eller näringslivet vill väcka intresse eller marknadsföra något. Kungens håller varje år tal i samband med riksdagens öppnande och talen är i stort sett alltid bara en bekräftelse på hur det politiska Sverige ser ut. Kungen är bara en marionett till de politiker som kontrollerar makten.

Sverige bör även i fortsättningen vara en monarki, men arvmonarkin skulle kunna bytas ut till en valmonarki. Kungen kan då väljas av svenska folket. Han ska vara av svensk stam och lojal till sitt folk och sina undersåtar. Konungen ska vara svenska folkets högste beskyddare och ha till uppgift att vara en föredömlig ledargestalt som vägleder folket och ger hopp och inspiration inför framtiden. Kungen ska också kunna påtala eller ingripa när faror hotar den nationella sammanhållningen och tryggheten i landet.

I regeringsformen finns ett antal punkter som bör justeras eller ändras.

1 Kap, 1 § står det:

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Om folkstyrelsen bygger på ”fri åsiktsbildning” så är det något vi inte har sett fungera särskilt väl i Sverige sedan mitten av 1970-talet. Politikerna har fattat mängder av beslut och stiftat nya lagar utan att folkmajoriteten har fått möjlighet att ta ställning. Politikerna har kunnat genomdriva sina beslut för att folket inte har haft några formella eller praktiska möjligheter att framföra kritik. Detta med ”fri åsiktsbildning” fungerar bara på pappret, inte i praktiken, och därför måste man föreslå ändringar som ger stöd för att ”fri åsiktsbildning” blir en verklig möjlighet.

I 1 kap, 2 § står det:

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Detta är en propagandafras utan egentlig mening. ”Respekt för alla människors lika värde” är något som många av de ”folkvalda” politikerna sällan eller aldrig uppvisar. I själva verket brister de ofta i respekt, särskilt när de talar om meningsmotståndare. I oktober 2016 kallade statsminister Stefan Löven Sverigedemokraterna för ”ett nazistiskt parti”, men modifierade sedan sin anklagelse och kallade partiet för ”ett rasistiskt parti med nazistiska rötter”. Han borde kunna dömas för grovt förtal då det är mycket allvarigt att en ledande politiker kastar ur sig sådana anklagelser.

Anklagelsen är inte bara grov och direkt felaktig. Den leder till jämförelse med folkmord och systematisk etnisk rensning. Löfven är inte den ende ledande politiker som visar att han saknar all respekt för andra ”människors lika värde”. I själva verket anser många av dem som lanserar frasen att vissa människor, ofta invandringskritiker, saknar mänsklig värde eller är mindre värda.

I 1 kap, 2 § står det också:

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Den meningen framstår som ett skämt när man vet att det kan ta 20-30 år i bostadskö innan någon får bostad i Stockholm och 10-15 år i vissa andra kommuner. När man dessutom vet att politikerna diskriminerar svenskar genom att ge invandrare och migranter förtur till bostad så inser man att regeringsformen mera är en plattform för statsmaktens propaganda och föregivna förträfflighet. Ingen politiker i nuvarande riksdag har ifrågasatt varför det inte går att få bostad trots att regeringsformen ger sådana utfästelser.

I samma kapitel står det:

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Då måste man först fastslå vad ”demokratins idéer” är. Idag fungerar det som kallas demokrati så dåligt att det borde kallas för något annat. Demokrati ska väl ändå vara folkstyre, att folket röstar och väljer politiker eller andra och att det sker under anständiga och rättvisa förhållanden där varje meningsyttring har samma möjlighet. Så är det inte i Sverige idag och därför kan inte Sverige kallas en demokrati. Systemet måste förändras till det bättre.

I samma kapitel står det också:

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Meningen antyder att man bara ska motverka viss diskriminering i samhället. Meningen är ett resultat av den politiska galenskap som präglat Sverige under lång tid. De som diskrimineras mest i det svenska samhället är de svenskar som angrips varje dag verbalt eller fysiskt för att de är svenskar. Dessutom diskrimineras svenskar varje dag när migranter ges förtur till arbeten, praktikplatser, skolutbildning, bostäder. Svenskarna ses ofta som andra klassens medborgare som man kan hunsa hur som helst med. Den tiden ska snart vara förbi.

I samma kapitel står det också:

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Tanken från statens sida är att ge olika minoriteter särskilda möjligheter att främja sin etniska eller kulturella identitet. Även på det området är svenskarna diskriminerade eftersom svenskar som hävdar sin identitet ofta blir föremål för ren häxjakt från samhället.

I 1kap, 10 § står det:

Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete.

Svenska folket har manipulerats av makthavare och media som vill att Sverige ska ingå i överstatliga organisationer som urholkar nationalstatens lagar och identitet. Dessa makthavare vill att Sverige ska bli en del av ett globalt samhälle där vi inte längre kan kontrollera vår egen utveckling. Vi måste lämna Europeiska unionen och bli självständiga igen.

I 2 kap., 1 § står det.

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad

  1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
  2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
  3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
  4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
  5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
  6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Det är fraser som låter bra i skrift. Men i praktiken har många av dessa friheter inskränkts under minst 30 års tid. Särskilt mötesfriheten och demonstrationsfriheten har länge inskränkts utan att några som helst åtgärder har vidtagit för att försvara den. Sverigedemokraterna och många andra invandringskritiska rörelser har haft svårt att boka lokaler och deras yttre aktiviteter, demonstrationer och torgmöten, har ofta saboterats av antidemokratiska element. Den rättvårdande myndigheten har ofta medvetet låtit mötesstörare få härja och sabotera möten utan att med kraft sätta stopp för deras sabotageverksamhet.

I 2 Kap, 7 § står det:

Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

Den paragrafen är inskriven för att det ska bli omöjligt att utvisa alla migranter som kommit till Sverige och fått svenskt medborgarskap utan att de har rätt till medborgarskap. Det migrationspolitiska projektet som omdanar Sverige från en tidigare etniskt homogen nation till ett mångetniskt allemansland måste få ett slut. Då bör medborgarskapet kunna fråntas många som aldrig skulle ha fått tillträde till vårt land om folket hade haft inflytande över politiken. Migranter som får sina medborgarskap upphävda ska sedan kunna återanpassas till sitt hemland eller något annat land som kan ta emot dem.

I 2 Kap, 19 § står det:

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Det betyder att Sverige inte får stifta egna lagar hur folkligt förankrade de än är om de strider mot den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna, eller Europakonventionen. Den tillkom för att lagstadga Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna. Sverige ratificerade den 1952.

Paragrafen finns där för att vi ska underkasta oss främmande diktat och överge möjligheten att själva avgöra vad som är bäst för Sverige och svenska folket. Vi bör säga upp alla avtal som hindrar oss från att fatta självständiga beslut och bedriva en politik som gagnar svenska folket.

I 2 kap 24 står det:

Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Här noterar vi att mötesfriheten och demonstrationsfriheten inte skyddas av regeringsformen. Det är i stället en gummiparagraf som kan användas när som helst av vilken orsak som helt för att stoppa en angelägen opinionsyttring eller demonstration. Det är också vad som har skett tidigare många gånger. Att kritisera invandringspolitiken offentligt kan också bli svårare om myndigheterna väljer att kalla det ”förföljelse av folkgrupp” när åsikter om migrationspolitikens avarter och följder kommer upp till ytan.

I 10 kap, 6 §, 7 § och 8 kap:

I 10 kap, 6 §, 7 § och 8 kap anges att riksdagen inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan överlåta viss beslutanderätt.

Riksdagen kan besluta om sådan överlåtelse, om minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för det. Riksdagens beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag. Överlåtelse kan beslutas först efter riksdagens godkännande av överenskommelse…

I 10 kap, 7 § står det:

I andra fall än de som avses i 6 § kan beslutanderätt som direkt grundar sig på denna regeringsform och som avser meddelande av föreskrifter, användningen av statens tillgångar, rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter eller ingående eller uppsägning av internationella överenskommelser eller förpliktelser, i begränsad omfattning överlåtas till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller ska bli anslutet, eller till en mellanfolklig domstol.

Undantag gäller frågor om ”stiftande, ändring eller upphävande av grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller frågor om begränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i 2 kap”.

I Sverige ska svenska folket fatta alla beslut i allmänna val. Inget beslutsfattande ska kunna överlåtas till utomstatliga organisationer.

I 15 kap, 13 § står det:

Regeringen får sätta in rikets försvarsmakt i enlighet med internationell rätt för att möta ett väpnat angrepp mot riket eller för att hindra en kränkning av rikets territorium.

Regeringen får uppdra åt försvarsmakten att använda våld i enlighet med internationell rätt för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande stater.

Rikets försvarsmakt är i praktiken upplöst och har inte längre till uppgift att försvara svenska folket. Försvarsmakten används istället för deltagande i tveksamma globalistiska projekt. Under det stora inflödet av migranter från tredje världen åren 2015-2016 reagerade den försvarsmakt som borde skydda Sverige istället med att upplåta sina egna anläggningar åt människor som inte borde ha fått sätta sin fot på vårt territorium.

General Håkan Syrén var överbefälhavare 2004-2009. Sverker Göransson var överbefälhavare 2009-2015. Nuvarande överbefälhavaren heter Micael Bydén. Han tillträdde just när Sverige översvämmandes av kolonisatörer från tredje världen och gjorde ingenting för att skydda landet. Det är en skrämmande skara militära befattningshavare som drabbat Sverige de senaste decennierna och att de medvetet har låtit bli att försvara Sverige råder det inga tvivel om.

Av regeringsförklaringen att döma kommer försvarsmakten att sitta och rulla tummarna i väntan på att Sverige ska utsättas för väpnat angrepp. Detta medan kolonisatörer tillåts ta över Sverige utan vapen, utan hot och utan soldater. Femtekolonnarna som styr Sverige – och då inkluderas överbefälhavarna och andra ledande militärer – låter Sverige tas över av främmande folk utan att lyfta ett finger, utan att öppna munnen och utan att varna någon.

Det måste betyda att de tillsatta överbefälhavarna inte har haft något gott uppsåt. De har istället bidragit till att skada Sverige och bör en dag kunna dömas för något brott.

I 15 kap, 16 § står det:

Regeringen får sända svenska väpnade styrkor till andra länder eller i övrigt sätta in sådana styrkor för att fullgöra en internationell förpliktelse som har godkänts av riksdagen.

Svenska väpnade styrkor får i övrigt sändas till andra länder eller sättas in om

  1. det är medgett i lag som anger förutsättningarna för åtgärden, eller
  2. riksdagen medger det i ett särskilt fall

Sverige har deltagit med militär personal i många internationella projekt och de flesta av dem har inte varit till gagn för Sverige eller svenska folket. De har istället lett till förluster i människoliv och tveksamma eller kontraproduktiva politiska resultat.

Sammanfattning:

Den svenska regeringsformens innehåll är delvis ett resultat av ett politiskt haveri. Svenska folket har ingen aning om innehållet i regeringsformen och har aldrig fått medverka i dess utformning. Regeringsformen har ändrats i enlighet med politiska beslut som fattats i tysthet och bör en dag revideras och bli föremål för en genomgripande bearbetning.

Regeringsformen måste utgå från att Sverige är svenskarnas land och att det ska förbli så.

Det bör framgå av regeringsformen att politiker och andra makthavare som allvarligt skadat vårt land ska kunna ställas till svars och dömas i domstol.


Sverige har idag mängder av problem som förvärras för varje dag som går. Om vi inte föreslår lösningar så kan vi inte ens i teorin rädda landet. Det finns möjligheter att dra igång en landsomfattande rörelse till försvar för svenska folkets rätt till sitt eget land. Men det sker inte över en natt.

(Om du har synpunkter på texten eller det som texten gäller kan du skicka in den till asylkaos@gmail.com)